Doties atpakaļ

TAXATIO, SIA

Tālrunis:

+371 29331000

Darbības reģions:

Latvija - Latgale, Vidzeme, Zemgale

Mežsaimniecības pakalpojumi: Meža inventarizācija / taksācija

SIA “TAXATIO” sniedzam meža inventarizācijas, taksācijas pakalpojumus Zemgales, Latgales un Vidzemes reģionā.

Meža apsaimniekošanas plānu izgatavošana (meža taksācija, meža inventarizācija), t.sk., Gaujas Nacionālajā parkā

Meža inventarizācija – informācijas iegūšana par mežu un tās dokumentēšana. (Meža likums 1.14) pants)

Meža inventarizācija ir nepieciešama, lai varētu veikt saimniecisko darbību mežā. Meža īpašnieka pienākums ir vismaz reizi 20 gados veikt sev piederošā mežā meža inventarizāciju un tās materiālus iesniegt Valsts meža dienestā.

Meža apsaimniekošanas plāns tiek izstrādāts pamatojoties uz meža inventarizāciju. Tajā iekļauj papildus informāciju, plānojot meža apsaimniekošanu tiek nodrošināta:

  1. Koksnes resursu maksimāli vienmērīga un ilgtspējīga izmantošana;
  2. Meža ražības un vērtības saglabāšana un paaugstināšana;
  3. Meža likumā u.c. normatīvajos aktos noteikto prasību ievērošana.

Kontaktinformācija +371 29331000, e-pasts raitis.kotans@inbox.lv

Mežsaimniecības pakalpojumi: Cirsmu stigošana, dastošana

SIA “TAXATIO” sniedzam cirsmu stigošanas, dastošanas pakalpojumus Zemgales, Latgales un Vidzemes reģionā.

Stigošana

Stigošana ir nepieciešama, ja cirtes rezultātā mežaudzes vai tās daļas šķērslaukums samazinās zem kritiskā šķērslaukuma. Parasti tas ir kailcirtē vai rekonstruktīvajā  cirtē. Ministru Kabineta „Noteikumi par koku ciršanu mežā” Nr.935 (18.12.2012) 68.punkts nosaka cirsmas ierīkošanas prasības. Cirsmas robežas apvidū iezīmē tā, lai tās ir skaidri redzamas. Par skaidri redzamu cirsmas robežu apvidū ir uzskatāma mežaudze līdz 20 gadu vecumam, izcirtums, zeme, kuras zemes lietošanas veids nav mežs, robežstiga, meža infrastruktūras objekts vai apvidū ar krāsu, lenti vai vizūrstigu iezīmēta cirsmas robeža. Meža īpašnieks vai tiesiskais valdītājs ir atbildīgs par to, lai cirsmas robežas atbilstu Valsts meža dienestā iesniegtajai skicei.

72. punkts nosaka:  „ja bojājumu dēļ (piemēram, vējgāzes, vējlauzes vai snieglauzes dēļ) pirms ciršanas uzsākšanas nogabala platību nav iespējams uzmērīt, meža īpašnieks vai tiesiskais valdītājs cirsmu norobežojošos augošos kokus iezīmē ar noturīgu krāsu. Izcirsto platību uzmēra un skici sagatavo pēc cirsmas izstrādes. Skici pievieno pārskatam par izcirsto koku apjomu.”

Veicot cirsmu stigošanu tiek iezīmētas cirsmas robežas, uzmērīti malu garumi un azimuti.

Dastošana

Dastošana augošu koku caurmēra mērīšana un sadalīšana pa sugām un koku tehniskā derīguma kategorijām vai konkrētiem sortimentiem. Dastošana ir nepieciešama, lai noteiktu precīzu koksnes krāju cirsmā. Dastošanā tiek uzmērīti visi meža nogabalā esošie koki, tiem uzmēra caurmēru 1,3 metru augstumā virs sakņu kakla, kā arī tiek mērīti koku augstumi.

Kontaktinformācija +371 29331000, e-pasts raitis.kotans@inbox.lv